เลขที่ วศ.ชป.12/2559

แบบการจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ชื่อกลุ่ม  Test and Measurement Talk (TMT)

สำนัก  :  โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

สมาชิกจำนวน 24 คน    รายชื่อสมาชิกมีดังนี้.-
 1. นายบุญธรรม  ลิมป์ปิยพันธ์                                                หัวหน้ากลุ่ม
 2. นายวันชัย  ชินชูศักดิ์  
 3. นางสาวสุภาพร จาตุรันต์เรืองศรี 
 4. นายประวิทย์  จงนิมิตสถาพร
 5. นายวิชัย  กาญจนพัฒน์
 6. นายฐานันดร  พิทักษ์เกียรติ
 7. นายวีระชัย  วาริยาตร์ 
 8. นางมาลินี  แซ่จุ้ง
 9. นางอัจฉราวรรณ  วัฒนหัตถกรรม
 10. นางจิตตกานต์  อินเที่ยง
 11. นายพรรษธร  เหลืองวิไลย์
 12. นายเจตนา  ทองใบ
 13. นายเด่นชัย  ศรีทอง
 14. นายชนินธ์  พิมพ์ศรี
 15. นายพิสิฐ  หอมเชย
 16. ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์สิทธิ์  ดีอ่ำ
 17. นายไกรศักดิ์  ยืนยั่ง
 18. นายอุกฤษ  สมบัติวีระผล
 19. นายสถาพร  ศรีอิ่ม
 20. นางสาวมาศสุภา  ทองนาค
 21. นางสาวพลับพลึง  นาคเกิด
 22. นายศุภพสิษฐ์  โลหะ
 23. นางสาวธนียา  มูลเภา
 24. นายจรัสพงศ์  กล่ำแสง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการด้านการวัด/การสอบเทียบ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
 2. เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและการยกระดับการให้การบริการด้านการวัด/การสอบเทียบ
 3. สนับสนุนระบบ MOST One Stop Service ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เป้าหมาย

 1. ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านการวัด/การสอบเทียบ
 2. ทำให้เกิดการให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 3. ช่วยแก้ปัญหาด้านการให้การบริการ สมาชิกในกลุ่มงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ อย่างมีประสิทธิ์ภาพและรวดเร็ว

 

Published on 21 January 2016
Hits: 449