การจัดการความรู้CoPs “All for One, One for All”ครั้งที่ 4

ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 

เรื่อง  “ระบบการจัดการฐานข้อมูลและระบบการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร”

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ ห้อง 401ชั้น 4อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง

วัตถุประสงค์

ปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดกิจกรรมด้าน IT

ผลการดำเนินงาน

1. เปลี่ยนรูปแบบการลงทะเบียนฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม PTและ จัดหมวดหมู่กิจกรรมฯ ที่ดำเนินการในแต่ละปี เพื่อสามารถเรียกดูได้อย่างเป็นระบบ และสะดวกมากขึ้น

2. แยกการรับสมัครกิจกรรมฯออกจากการสั่งซื้อ ตัวอย่างควบคุม

3. เพิ่มใบแจ้งหนี้ภาษาอังกฤษ สามารถเลือกใช้สกุลเงินบาท และสกุลดอลล่าร์ ได้

4. สาธิตและสอนการใช้งานโปรแกรม

 

Published on 26 April 2016
Hits: 866