KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 428 อาคารเคมีปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1.      พัฒนาระบบPre-service ในเว็บไซต์กลุ่ม เพื่อให้ขอใบเสนอราคาได้รวดเร็วขึ้น

ผลการดำเนินงาน

         ปรับปรุงเว็บไซต์ระบบPre-service โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของเมนูบาร์ให้ลิ้งค์ในการขอใบเสนอราคาทุกวิธีการทดสอบ เพื่อเป็นการลดขั้นตอนในการขอใบเสนอราคาให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จาก 7 ขั้นตอน เหลือ 3 ขั้นตอน นอกจากนี้เพิ่มลิ้งค์ในการขอใบเสนอราคาไปในหน้าสุดท้ายของระบบPre-serviceเพื่อเพิ่มสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย