KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through
เรื่อง : เจาะสมองพิชิตงานบริการ (วิชาการ)

ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ สท. อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์

จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การจัดซื้อ/จัดจ้าง"

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้สมาชิกได้แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

          ๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

๓. มีความเข้าใจลักษณะงานของคนอื่น

สรุปสาระ/ประเด็น

ขั้นตอนการทำจัดซื้อ/จัดจ้าง

โดย นางสาวสว่างจิตต์ กันต์ศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไป

๑. ผู้ซื้อ ขอใบเสนอราคา

          - หากยอดเงินรวมสุทธิ ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป ให้ผู้ซื้อขอใบเสนอราคา ๒ บริษัทขึ้นไป

๒. จัดทำ PCM

          - รายการที่จะจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องตรงกับใบเสนอราคาทั้งหมด หากพิมพ์ผิดให้ผู้ซื้อขีดฆ่าแก้ไขแล้วลงนามกำกับ

          - ใบเสนอราคาต้องมีเลขที่ วันที่ กำหนดเวลาส่งของ และห้ามแก้ไขเองในทุกกรณี

          - กรณีไม่มีใบเสนอราคาให้ผู้ซื้อแนบเอกสารกำหนดราคามาพร้อม PCM

๓. การจัดซื้อ/จัดจ้าง

          - วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กลุ่มงานต้องดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างเอง

          - วงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้พัสดุดำเนินการ

๔. การตั้งกรรมการตรวจรับ

          - วงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท กรรมการตรวจรับ ๑ คน

          - วงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท กรรมการตรวจรับของกลุ่มงาน ๒ คน และของพัสดุ ๑ คน ใส่ชื่อ คุณสมร แก้วโมรา

๕. เสนอพัสดุกองและ ผอ. ลงนามอนุมัติ PCM แล้ว

          - ลงบัญชีการใช้งบประมาณใน Excel

          - บันทึกการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ในระบบ Back Office

          - บันทึกรายละเอียดการสืบราคา ในระบบ Back Office(สั่งพิมพ์รายงานการสืบราคาสินค้า)

          - บันทึกการขออนุมัติและแก้ไขการจัดซื้อ/จัดจ้าง (วศ.๒๒) และใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ถ้ามี) อีกครั้ง

          - บันทึกผลการขออนุมัติ วศ.๒๒ ในระบบ  Back Office

          - ตั้งเรื่องเบิกจาก วศ.๒๒ ในระบบ  Back Officeแล้วสั่งพิมพ์สลิปการเบิกจ่าย เงินงบประมาณ หรือที่เรียกว่า BGTI

          *หมายเหตุ กรณีมีใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ธุรการจะส่งเอกสารให้พัสดุ ออกเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

          - ส่งคืนผู้ซื้อดำเนินการยืนยันการซื้อ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายส่งของตามกำหนดเวลาในใบเสนอราคา หากส่งของไม่ตรงตามกำหนดต้องมีอัตราปรับตามเงื่อนไขการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

๖. ผู้ซื้อรับมอบของและตรวจสอบใบแจ้งหนี้

          - การซื้อ ใบสั่งซื้อ ฉบับจริงมอบให้ผู้ขาย คู่ฉบับผู้ซื้อเก็บแนบเรื่อง

          - การจ้าง ใบสั่งจ้าง ฉบับจริงผู้ซื้อเก็บแนบเรื่องพร้องติดแสตมป์ คู่ฉบับมอบให้ผู้ขาย

          * หมายเหตุ การจัดจ้างให้ติดอาการแสตมป์ ราคา ๑,๐๐๐ ต่อ ๑ บาท (เศษของ ๑ พัน ก็คิดเป็น ๑ บาท เหมือนกัน)

          - การลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้ผู้ขายลงลายมือชื่อตัวบรรจงพร้อมประทับตรา และลงวันที่หลังวันที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

          - ใบแจ้งหนี้ต้องลงวันที่หลังจากวันที่ผู้ขายลงนามรับใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จากผู้ซื้อ

๗. ใบแจ้งหนี้กรรมการตรวจรับทุกคนลงนาม พร้อมลงวันที่รับ (กรณีวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ส่งพัสดุลงบัญชีได้เลย)

๘. ธุรการ ทำการลงระบบ e-GPให้ตลบ 8 ขั้นตอน (กรณียอดเงินตั้งแต่ ๕,๐๐๐๐ บาทขึ้นไป) ก่อนส่งพัสดุเพื่อลงบัญชี

๙. เสนอพัสดุกอง และ ผอ. ลงนามอนุมัติจ่าย โดยลงนามด้านหลัง ๑.ใบแจ้งหนี้ ๒.ใบส่งของ ๓.ใบกำกับภาษี ตามลำดับ

๑๐. ส่งเบิกจ่ายในระบบ Back Officeดูยอดเงินสุทธิตามใบแจ้งหนี้ (เขียนยอดเงินจ่ายเงินลงในสลิปเบิกจ่าย หรือ BGTI) และส่งงบประมาณได้เลย

 

ภาพกิจกรรม