KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กำหนดการกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้

เรื่อง “การจัดการองค์ความรู้นำไปสู่นวัตกรรมองค์กร”

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ