KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart

สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart

สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart    

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561

สท. และ อว. ขอเชิญชาว วศ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561 ในหัวข้อเรื่อง "งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด" วันพฤหัสบดีที่ 17...

 กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561

ทช. และ บร. จัดกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อเรื่อง "The Secret of Salt" วันศุกร์ที่...

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2561

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2561

คอ. และ พศ. ขอเชิญชาว วศ. ร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อเรื่อง "The Science of...

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 6/2560

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 6/2560

ขอเชิญบุคลากร วศ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 6/2560 ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมด้านงานบริการ สู่ความเป็นเลิศของ วศ." ในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค....

แก้ไข - การประกวดโปสเตอร์ CoPs ปี 2560

แก้ไข - การประกวดโปสเตอร์ CoPs ปี 2560

ข้อมูลหลักเกณฑ์ในการประกวดโปสเตอร์ CoPs ปี 2560

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 1 โครงการเคมี กลุ่มเคมีสร้างสรรค์ Theme “เคมีสร้างสรรค์ เข้าใจตรงกัน...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 1 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 2 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 2 การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ขั้นตอนการทำPCM...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 3 โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.13/2559 ครั้งที่ 1 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป. 13/2559 ครั้งที่ 2 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.04/2559 ครั้งที่ 1 Theme: เคมีสร้างความปลอดภัย ห่วงใยผู้ปฏิบัติงาน การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เคมี...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 3 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.10/2559 ครั้งที่ 1 รายงานการประชุม คณะทำงาน COPs กลุ่ม “เสงี่ยมศิษย์ ทช.” ครั้งที่...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.10/2559 ครั้งที่ 2     รายงานการประชุม คณะทำงาน COPs กลุ่ม “เสงี่ยมศิษย์ ทช.” ครั้งที่...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 1   รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 4 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.03/2559 ครั้งที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: ASEAN Jump Start @BLPD  เรื่อง: การดำเนินงานตามแผน CoP...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.03/2559 ครั้งที่ 2 รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ASEAN Jump Start @BLPD ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 3 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ...
แผนการดำเนินงาน รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 2 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 3 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 4 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 5 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.14/2559 ครั้งที่ 1   ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through เรื่อง :...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.14/2559 ครั้งที่ 2   ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through เรื่อง :...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 6 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง ...