KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “NQI และก้าวต่อไปของ วศ.”

กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง “NQI และก้าวต่อไปของ วศ.”

  วศ.อว จัดกิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ 1 เรื่อง “NQI และก้าวต่อไปของ วศ.”   วันที่ 4...

กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจำปีงบประมาณ 2562

  วศ. ได้จัดให้มีงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. (KM day) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น...

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการส่งเสริม การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาสารสนเทศ การพัฒนาด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ...

สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart

สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart

สัมมนาการจัดการความรู้ วศ. ประจำปี 2561 เรื่อง Learning & Sharing by Heart    

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561

สท. และ อว. ขอเชิญชาว วศ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2561 ในหัวข้อเรื่อง "งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด" วันพฤหัสบดีที่ 17...

 กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561

กิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561

ทช. และ บร. จัดกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อเรื่อง "The Secret of Salt" วันศุกร์ที่...

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 1 โครงการเคมี กลุ่มเคมีสร้างสรรค์ Theme “เคมีสร้างสรรค์ เข้าใจตรงกัน...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 1 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 2 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 2 การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ขั้นตอนการทำPCM...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.05/2559 ครั้งที่ 3 โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.13/2559 ครั้งที่ 1 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป. 13/2559 ครั้งที่ 2 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.04/2559 ครั้งที่ 1 Theme: เคมีสร้างความปลอดภัย ห่วงใยผู้ปฏิบัติงาน การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) เคมี...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 3 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.10/2559 ครั้งที่ 1 รายงานการประชุม คณะทำงาน COPs กลุ่ม “เสงี่ยมศิษย์ ทช.” ครั้งที่...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.10/2559 ครั้งที่ 2     รายงานการประชุม คณะทำงาน COPs กลุ่ม “เสงี่ยมศิษย์ ทช.” ครั้งที่...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 1   รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 4 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.03/2559 ครั้งที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: ASEAN Jump Start @BLPD  เรื่อง: การดำเนินงานตามแผน CoP...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.03/2559 ครั้งที่ 2 รายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ASEAN Jump Start @BLPD ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 3 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ...
แผนการดำเนินงาน รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 2 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.02/2559 ครั้งที่ 3 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ ...
รายการกิจกรรม / การดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.01/2559 ครั้งที่ 4 รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร สำนัก/โครงการ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 5 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง  “การพัฒนาระบบ...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.14/2559 ครั้งที่ 1   ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through เรื่อง :...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.14/2559 ครั้งที่ 2   ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through เรื่อง :...
รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ. ชป. 13/2559 ครั้งที่ 6 โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass เรื่อง ...