KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการเคมี กลุ่มเคมีสร้างสรรค์
Theme “เคมีสร้างสรรค์ เข้าใจตรงกัน มาตรฐานหนึ่งเดียว”

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง 519 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การทบทวน ทำความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เอกสารระบบคุณภาพ"

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรโครงการเคมีได้มีการพิจารณา ทบทวน ทำความเข้าใจเอกสารระบบคุณภาพที่กลุ่มฯ ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในหัวข้อการตรวจสอบความใช้ได้ของการทดสอบด้วยเทคนิคต่างๆ ของโครงการเคมี ประกอบด้วย
  • Method validation for Spectrometry
  • Method validation for Chromatography
  • Method validation for measuring density by digital density meter
  • Method validation for measurement of pH by electrometric method
  • Method validation for titration techniques
  1. เพื่อสามารถนำเอกสารที่จัดทำขึ้น มาประยุกต์ใช้ ให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันในทุกกลุ่มงานของโครงการเคมี
พิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางวรรณภา ตันยืนยงค์  ผู้อำนวยการโครงการเคมี

คุณจิรสา กรงกรด และคุณอังสนา ฉั่วสุวรรณ์ สรุปและแนะนำหัวข้อต่างๆของการทำ method validation

คุณกานดา โกมลวัฒนชัย และคุณวรประภา ศรีโยทัย สรุปและแนะนำหัวข้อต่างๆ ของการทำ method validation
ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้เชิญคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
มีผู้สนใจซักถาม ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และช่วยกันแก้ไข ปรับปรุง เอกสาร จนทำให้ได้เอกสารระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน