KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ถึง 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.

ประเภทกิจกรรมรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ข้อมูลเบื้องต้น

ครั้งที่ 1/2559

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: Smart Fast Services

เรื่อง: การพัฒนาบริการสารสนเทศของสำนักหอสมุดฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากร วศ.

ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม: นางกุหลาบ เลขาขำ

องค์ความรู้ด้าน: การแนะนำการให้บริการของห้องสมุดที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการทำงานแก่บุคลากร วศ.

ปัญหา:

      1. จำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร วศ. ยังมีจำนวนไม่มากพอ จึงต้องการเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการที่เป็นบุคลากร วศ. ให้มากขึ้น

      2. บุคลากร วศ. หรือข้าราชการบรรจุใหม่บางราย ยังไม่ทราบว่า สำนักหอสมุดฯ มีการให้บริการที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการทำงานของบุคลากร วศ. หรือบางรายมาใช้บริการแล้ว แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นบริการอะไร

สรุปสาระ/ประเด็น:

         สำนักหอสมุดฯ มีบริการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร วศ. ได้แก่ 1) บริการเอกสารฉบับเต็ม Fast Document Delivery Service (FDDS) ซึ่งเป็นบริการช่วยสืบค้นเอกสารที่มีให้บริการภายในห้องสมุดและจัดเตรียมสำเนาเอกสารให้อย่างรวดเร็วภายในเวลา 3 ชั่วโมง โดยจำกัดจำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้าต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง 2) บริการเอกสารฉบับเต็มตามความต้องการของบุคลากร วศ. เป็นบริการช่วยสืบค้นเอกสารในกรณีที่เอกสารไม่มีที่ห้องสมุด 3) บริการค้นเรื่องทางวิชาการ และ 4) บริการสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย

        สมาชิกกลุ่ม CoPได้หารือกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวฯ และได้จัดตั้งชื่อกลุ่ม CoPs ใหม่ คือ Smart Fast Services โดยร่วมกันหารือเกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมแนะนำการให้บริการของห้องสมุดที่เป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อการทำงานแก่บุคลากร วศ. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะมีการจัดกิจกรรม Library Visitขึ้น เพื่อให้บุคลากร วศ. รู้จักสำนักหอสมุดฯ และมาใช้บริการของห้องสมุดมากยิ่งขึ้น  

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge):

         ได้แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม Library Visit โดยกำหนดประเด็นการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริการแก่บุคลากร วศ. ประกอบด้วย

         1. แนะนำเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดฯ

         2. แนะนำบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด

              - บริการเอกสารฉบับเต็ม Fast Document Deliver Service (FDDS)

              - บริการเอกสารฉบับเต็มตามความต้องการของบุคลากร วศ.

              - บริการค้นเรื่องทางวิชาการ

              - บริการสารสนเทศสนับสนุนงานวิจัย

        3. แนะนำสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ Science e-book (โดยกลุ่ม CoP สารสนเทศดิจิทัล)

ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge)

ได้ทราบแนวทางและประเด็นในการจัดกิจกรรม Library Visitเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการ วศ.

ผลลัพธ์ที่ได้

 

 แผนการดำเนินงานกลุ่ม Smart Fast Services

 

ประเด็นการจัดกิจกรรม Library Visit

 

 รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

1. นางกุหลาบ เลขาขำ (หัวหน้ากลุ่ม CoPs)   

2. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน                        

3. นางจารุนี ฉัตรกิตติพรชัย                                                

4. น.ส. ฐิติพร แก้วสุวรรณ                      

5. น.ส. วริศรา แสงไพโรจน์

6. น.ส. พนารัตน์ มอญใต้

7. น.ส. เพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

8. น.ส. ศรีกันยา นิลบวร

 

             
 
                

             

                                          ภาพวันจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มฯ เพื่อแก้ไขประเด็นปัญหา