KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2559 ถึง 22 มกราคม 2559 เวลา 09.30-12.00 น.

ประเภทกิจกรรมรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ข้อมูลเบื้องต้น

ครั้งที่ 2/2559

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: Smart Fast Services

เรื่อง: การพัฒนาบริการของสำนักหอสมุดฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคลากร วศ.

ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม: นางกุหลาบ เลขาขำ

องค์ความรู้ด้าน: การจัดกิจกรรมแนะนำบริการห้องสมุดให้กับบุคลากร วศ.

ปัญหา:

1. กำหนดการจัดกิจกรรมบริการห้องสมุดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรมความ (สุข) กับ Science ครั้งที่ 1/2559 (สท. ร่วมกับ ฟว.)

2. แผนการดำเนินงานฯ ของกลุ่ม CoP ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) วศ.

สรุปสาระ/ประเด็น:

       ตามแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมบริการห้องสมุดกำหนดไว้ว่า จะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นั้น แต่เนื่องจาก สท. ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมความ (สุข) กับ Science ครั้งที่ 1/59 ร่วมกับ ฟว. ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการการจัดกิจกรรมแนะนำบริการห้องสมุด จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมแนะนำบริการห้องสมุดร่วมกับกิจกรรมความ (สุข) กับ Science ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่ม CoP ได้หารือร่วมกันและเห็นชอบว่า ให้จัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ในวันเดียวกัน โดยใช้หัวข้อเรื่องคือ Smart & Fast Library (ร่วมกับกลุ่ม CoP สารสนเทศดิจิทัล)

       นอกจากนี้ นางสาว วริศราฯ ได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ของ วศ. ครั้งที่ 1/2559 ในส่วนของแผนการดำเนินงานและรายละเอียดอื่นๆ สมาชิกกลุ่ม CoP จึงได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานฯ กลุ่ม CoP เพื่อแก้ไข/ปรับปรุงให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) วศ. โดยเลื่อนกิจกรรมประเมินเปรียบเทียบผลการให้บริการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม และเลื่อนกิจกรรมสรุปผลการให้บริการเปรียบเทียบก่อนและหลังจัดกิจกรรมฯ ส่งให้คณะทำงานและเลขานุการ KM ให้เสร็จเร็วขึ้นก่อนการประกวดคัดเลือก CoPs ในเดือนมิถุนายน

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge):

        ได้แผนการดำเนินงานฯ ที่เป็นปัจจุบัน และได้หัวข้อเรื่องในการจัดกิจกรรมฯ คือ Smart & Fast Library ทั้งนี้ ได้กำหนดวันจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวแก่บุคลากร วศ. ผ่านทางอีเมลและการติดประกาศ

ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge)

        ได้ข้อสรุปในการจัดกิจกรรมแนะนำบริการห้องสมุดฯ ให้กับบุคลากร วศ.

ผลลัพธ์ที่ได้

 

 

แผนการดำเนินงานกลุ่ม Smart Fast Services

 

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม (ความ) สุข กับ Science

 

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

1. นางกุหลาบ เลขาขำ (หัวหน้ากลุ่ม CoPs)   

2. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน

3.นางจารุนี ฉัตรกิตติพรชัย

4. นางสาววริศรา แสงไพโรจน์

5. นางสาวสุวศรี เตชะภาส

6. นางสาวฐิติพร แก้วสุวรรณ

7. นางสาวจอย ผิวสะอาด

8. นายวนัท ตะเภาพงษ์

9. นางสาวพนารัตน์ มอญใต้

10. นางสาวเวฬุกานต์ ยิ้มสิน

11. นางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

12. นายพันลบ สุขจั่น

13. น.ส.พรทิพย์ เส็นสด