KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

การจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๒

เรื่อง “ขั้นตอนการทำPCM การจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเคมี

ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา และขั้นตอนการจัดทำร่างรายงานผลการทดสอบ”

วันที่ศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ห้อง ๓๑๒ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

เรื่องที่ ๑ ขั้นตอนการPCM การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา(ยอดเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท กองดำเนินการเอง)

โดย นางสาวิตรี  จงบริบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-          ผู้ซื้อขอใบเสนอราคา

-          ผู้ซื้อจัดทำแบบบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้าง (PCM)

-          พัสดุกองบันทึกการอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง

-          พัสดุกองจัดทำรายการการสืบราคาสินค้า

-          พัสดุกองจัดทำแบบขออนุมัติและแก้ไขการจัดซื้อ/จัดจ้าง

-          พัสดุกองจัดทำสลิปเบิกจ่าย (BGT)

-          พัสดุกองจัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

           * ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เมื่อยอดซื้อสุทธิ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป

-          พัสดุกรม ออกเลขที่ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (ถ้ามี)

-          ผู้ซื้อดำเนินการยืนยันการซื้อ

-          เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้ว ให้รวบรวมหลักฐานการส่งเบิกจ่าย และเซ็นต์กรรมการตรวจรับให้ครบทุกฉบับ      

-          พัสดุกองตรวจความเรียบร้อยของเอกสารก่อนส่งลงบัญชีพัสดุ และส่งเบิกจ่าย

-          พัสดุกรมลงบัญชีพัสดุ

-          ส่งเบิกจ่ายที่งานงบประมาณ และส่งต่องานการเงินดำเนินการต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

(ภาพบรรยากาศการบรรยาย)

 

เรื่องที่ ๒ ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา

โดย นางสาวลัดดาวัลย์  งาคม  นักจัดการงานทั่วไป และ นางสมบัติ  ศิริมาตย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

          ปัจจุบันมีการส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าตั้งแต่การนำส่งตัวอย่าง แต่หากผู้รับบริการได้มีการขอใบเสนอราคา หรือติดต่อกับนักวิทยาศาสตร์แล้ว จะเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการจัดทำใบเสนอราคา และขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคามีดังนี้

-          ดับเบิ้ลคลิกเลือก ระบบออกใบเสนอราคาทดสอบ สอบเทียบ จาก http://intranet.dss.local/

-          ใส่ชื่อ และรหัส คลิกที่ Sign In

-          คลิกที่ ทะเบียนบริษัทลูกค้า

-          คลิกที่ เพิ่มทะเบียนบริษัท

-          คลิกที่ เพิ่มรายการที่อยู่ ในหน้าสร้างทะเบียนบริษัทใหม่

-          กรอกข้อมูลบริษัท คลิกที่ บันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน

-          คลิกที่ บันทึกข้อมูล ระบบจะแสดงว่า บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ OK

-          คลิกที่ ต้นแบบในเสนอราคา

-          เลือกประเภทผลิตภัณฑ์ และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

-          คลิกที่ เพิ่มรายการต้นแบบ

-          คลิกที่ เพิ่มรายการทดสอบ

-          ระบบจะแสดงให้ ระบุคำต้น ของตัวอย่างที่ออกใบเสนอราคา เมื่อระบุแล้ว คลิกที่ สัญลักษณ์ แว่นขยาย

-          เลือกรายการที่ต้องการออกใบเสนอราคา

-          คลิกที่ บันทึกข้อมูล

-          คลิกที่ จัดทำใบเสนอราคา

-          กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน คลิกที่ สัญลักษณ์ แว่นขยาย

-          คลิกที่ เลือกบริษัทผู้รับบริการ

-          ระบบจะแสดงให้ ระบุคำต้น ของบริษัทที่ขอใบเสนอราคา เมื่อระบุแล้ว คลิกที่ สัญลักษณ์ แว่นขยาย

-          เลือกบริษัทที่ต้องการขอใบเสนอราคา

-          คลิกที่ บันทึกรายละเอียด

-          คลิกที่ พิมพ์ใบเสนอราคา

-          นักวิทยาศาสตร์ ลงนามในใบเสนอราคา

-          งานธุรการ ส่งให้ผู้รับบริการทาง FAX หรือ E-mail

 

และมีอีก ๑ ช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถจัดทำใบเสนอราคาได้เองคือOnestop.most.go.th

ภาพตัวอย่างใบเสนอราคา

 

 

(ภาพบรรยากาศการบรรยาย)

 

เรื่องที่ ๓ ขั้นตอนการจัดทำใบเสนอราคา

โดย นางสาวจุฑาทิพย์  ก่อเส็ง  เจ้าพนักงานธุรการ  และ นางสมบัติ  ศิริมาตย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

          เนื่องจากมีการส่งตัวอย่างเพื่อทำการวิเคราะห์เป็นจำนวนมาก และการออกรายงานผลการวิเคราะห์ก็มีจำนวนมากเช่นกัน เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในขั้นตอนการออกรายงาน งานธุรการจึงได้มีการอธิบายขั้นตอนการออกรายงานได้ ดังนี้ 

ขั้นตอนการรับตัวอย่าง (ออกใบ วศ.5)

1. เข้าระบบวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ จาก http://intranet.dss.local/

2.เข้ารหัสผู้ใช้ระบบ (รหัส เจ้าหน้าที่ธุรการ)

3. คลิกเลือก ระบบวิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ  คลิกเลือก ใบคำร้อง

4. กรองหมายเลขปฏิบัติการ(เลขรับตัวอย่าง) ในช่องค้นหา และคลิกที่เลือก เลขรับ

5. คลิก สร้างเอกสารจ่ายงาน

6. คลิก เลือกกลุ่มงานที่รับผิดชอบหลัก ในช่องกลุ่มงานรับผิดชอบหลัก และคลิก ตกลง

7. คลิก พิมพ์เอกสารจ่ายงาน วศ.5

8. คลิก ส่งให้กลุ่มงาน

9. ลงรายละเอียดในสมุดรับใบคำร้อง

10. ลงรายละเอียดในสมุดนำส่งให้ห้องปฏิบัติการ

11. ส่งเอกสารใบ วศ.5 ไปยังห้องปฏิบัติการ

 

ตัวอย่างใบนำ(ใบ วศ.5)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

(ภาพบรรยากาศการบรรยาย)