KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งที่ ๓

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๓๒๐ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ

จำนวน ๓ เรื่องดังนี้

 

เรื่องที่ ๑ One stop service การรับ-ส่งตัวอย่างของโครงการเคมี

หัวหน้ากลุ่ม/เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานต่างๆ ในโครงการเคมี ได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในโครงการเคมี โดยเฉพาะผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ one stop service ได้ทราบถึง ชนิดตัวอย่างและรายการทดสอบที่โครงการเคมีดำเนินการ  เพื่อให้สามารถรับตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

สรุปได้ดังนี้

 

การรับตัวอย่างกลุ่มเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม(ชป.)

ประเภทตัวอย่างของห้อง ชป. ได้แก่

1. เชื้อเพลิง

      1.1 เชื้อเพลิงแข็ง 

         · ถ่านหิน

         · ถ่านโค้ก

         · ถ่านอัดแท่ง

         · แอลกอฮอล์แข็ง

         · ชีวมวล

      1.2 เชื้อเพลิงเหลว

         · น้ำมันดีเซล

         · น้ำมันเตา

         · น้ำมันไบโอดีเซลB100

         · น้ำมันใช้แล้ว

         · น้ำมันไพโรไลซิส

2. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

2.1. น้ำมันหล่อลื่น

2.2. น้ำมันไฮดรอลิก

2.3. Solvent

2.4. น้ำมันล้างลำกล้องปืน

3. อื่น ๆ
      3.1. แอนทราไซต์

      3.2. กราไฟต์

      3.3. พอลิเมอร์(วิเคราะห์ด้วย NMR)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การรับตัวอย่างกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เซรามิก 

ประเภทตัวอย่างของกลุ่มวัสดุและผลิตภัณฑ์เซรามิก ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์เซรามิก

      - ภาชนะที่ใช้กับอาหาร

      - กระเบื้องเซรามิกปูพื้นหรือบุผนัง

 

2. วัตถุดิบ เช่น ดิน ทราย โดโลไมต์ เฟลด์สปา ผงเคลือบ ขี้เถ้า ฯลฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การรับตัวอย่างกลุ่มห้องสารอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อุปโภค (ออ.)

ผลิตภัณฑ์

- เมนทอล (Menthol)

- แอลกอฮอล์ (Alcohol)

- ทินเนอร์สำหรับไนโตรเซลลูโลส

- ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์

- เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)

- ของเล่น (Toy)** ต้องสอบถาม นว. ก่อนทุกครั้ง

- ใยแก้วฉนวนกันความร้อน

- สิ่งทอ (Textile)

- ไม้ (Wood)

- กรดน้ำส้ม

- ชิ้นส่วนพลาสติกในเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ (Plastic in electronic parts)

- แผ่นพอลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (fiber glass)

- สารฆ่าเชื้อ(Disinfactants)

- ชิ้นส่วนพลาสติกในของเล่น

- เครื่องสำอาง (skin whitening)

- หัวนมยาง (rubber nipple and rubber product)

- กาว และกาวยาแนว (sealant)

 

หมายเหตุตัวอย่างที่เป็นของเหลวต้องบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และติดฉลากให้เรียบร้อย

             โทร 02-201-7232-4

 

การรับตัวอย่างกลุ่มโลหะและธาตุปริมาณน้อย

ผลิตภัณฑ์

1. ประเภทโลหะ / โลหะผสม  ได้แก่ 

·  เหล็ก

·  ทองแดง

·  ทองเหลือง

·  ทองบรอนซ์

·  อะลูมิเนียม

·  ดีบุก

·  ทอง

·  เงิน

·  อื่นๆ เช่น กำไลโลหะเงิน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนเจือต่ำ ทองรูปพรรณ ผลิตภัณฑ์เครื่องดีบุก แผ่นเหล็กหล้าไร้สนิม

2. วัสดุสัมผัสอาหาร

· ประเภทโลหะ ได้แก่ โลหะอะลูมิเนียม  โลหะสเตนเลส

· ประเภทไม้

· ประเภทซิลิโคน

3. ของเล่น

4. เครื่องประดับ  (ทอง, เงิน, สเตนเลส, ทองบรอนซ์, ทองเหลือง)

5. กระดาษ (กระดาษทิชชู, กระดาษสติ๊กเกอร์, กระดาษลูกฟูก)

6. ผลิตภัณฑ์โลหะอื่นๆ (น๊อต, IC Scrap)

 

 

การรับตัวอย่างกลุ่มน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม(นบ.)

ผลิตภัณฑ์

1. น้ำดื่ม น้ำผ่านเครื่องกรอง ทดสอบตามมาตรฐาน

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61และ 135 เรื่องน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค : มอก. 257-2549

2. น้ำประปา

3. น้ำบาดาล ทดสอบตามมาตรฐาน

• มาตรฐานน้ำบาดาลบริโภคได้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. น้ำ RO  น้ำ DI  น้ำบริสุทธิ์สำหรับเครื่องไตเทียม ทดสอบตามมาตรฐาน

• Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI) 2006

5. น้ำแร่ธรรมชาติ ทดสอบตามมาตรฐาน

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำแร่ธรรมชาติ : มอก.2208-2547

• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 199  เรื่องน้ำแร่ธรรมชาติ

6. น้ำแข็ง ทดสอบตามมาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 และ 137 เรื่องน้ำแข็ง

7. น้ำใช้ในกระบวนการผลิต

8. น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ ทดสอบตามมาตรฐาน

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำใช้ในห้องปฏิบัติการ : มอก.1287-2538

9.  น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ทดสอบตามมาตรฐาน

• มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำสำหรับแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด : มอก.19-2536

10. น้ำสระว่ายน้ำ

11. น้ำอื่นๆ เช่น น้ำ Boiler  น้ำธรรมชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

การออกใบเสนอราคาโดยใช้ http://onestop.most.go.th/

ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านแจ้งลูกค้าที่มาขอใบเสนอราคา เข้าไปทำใบเสนอราคา on line จะได้ส่วนลด 20% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559

 

เมื่อลูกค้าเข้าไปกรอกข้อมูล on line แล้ว ระบบจะส่งข้อมูลของลูกค้ามายังโครงการเคมี ฝ่ายบริหาร งานทั่วไป จะทำหน้าที่ในการออกใบเสนอราคา

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

..................................................................................................

 

เรื่องที่ ๒  การประชุม 48thIUPAC General assemblyณ เมืองปูซาน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่ ๗-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

โดย นว. ชช. นีระนารถ แจ้งทอง และ นว.ชพ. วันดี  ลือสายวงศ์

          วศ. เป็นสมาชิกสามัญของ IUPAC ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งการเป็นสมาชิกสามัญ สามารถส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการประชุม สามารถเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการสาขาเคมีเข้าร่วมเป็นกรรมการหรือคณะทำงานในสาขาต่างๆ มีสิทธิออกเสียงเกี่ยวกับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของสหภาพและได้รับวารสารวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก IUPAC

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

..................................................................................................

 

เรื่องที่ ๓  การประชุมวิชาการ 45thIUPAC World Chemistry Congressณ เมืองปูซาน

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

โดย นว.ชพ. ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด และ     นว.ปก. วงศ์กนก อยู่สงค์

          การประชุมวิชาการดังกล่าวมีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ความก้าว หน้าของเทคนิคการแยกสาร การสังเคราะห์สารต่างๆที่เป็นประโยชน์ ภายใต้ธีมงาน Smart Chemistry,Better lifeมีผู้เข้าร่วมประชุม นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ทั่วโลก ประมาณ ๓,๐๐๐ คน ซึ่ง วศ. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ จำนวน ๒ เรื่องดังนี้

          ๑. เรื่อง INVESTIGATION OF MIGRATED HEAVY METALS FROM ENAMELWARE โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด

รายละเอียดเพิ่มเติม       

         ๒. เรื่อง Analysis of phenol in plastic products by HPLC โดยนางสาววงศ์กนก อยู่สงค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

          ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความรู้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบและความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ วศ. ในระดับสากล อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานด้านการวิเคราะห์ทดสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น