KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้อง 428 อาคารเคมีปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินการพัฒนาระบบ Pre-service

ผลการดำเนินงาน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม