KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง 428 อาคารเคมีปฏิบัติ

 

วัตถุประสงค์

สร้างชุดคำถามข้อมูลรายการทดสอบ 5 เครื่องดังนี้

·         X-ray Fluorescence Spectrometers

·         Dilatometer

·         Laser Flash Analyzer

·         Fiber Elongation

·         UV-VIS Spectrophotometer

 

ผลการดำเนินงาน

 X-ray Fluorescence Spectrometers

1. ชนิดของตัวอย่าง? (ของแข็ง,ของเหลว)

1.1 ของแข็ง (ไปข้อ 2)

1.2 ของเหลว (ไม่รับทดสอบ)

2. ลักษณะตัวอย่าง (ผง,ก้อนของแข็งไม่เปราะ)

2.1 ก้อน

2.1.1 ขนาดตัวอย่าง

2.1.1.1 เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 4 เซนติเมตร (ไปข้อ 5.1)

2.1.1.2 เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 4 เซนติเมตร (ไปข้อ 2.2)

2.2 ผงหรือก้อนของแข็งเปราะ(หรือบดเป็นผง)

2.2.1 น้ำหนักตัวอย่าง

2.2.1.1 มากกว่าหรือเท่ากับ 20 กรัม (ไปข้อ 3.1-3.2 )

2.2.1.2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 กรัม (ไปข้อ 3.2 )

3. วิธีเตรียมตัวอย่าง

3.1 Pressed pellet (ไปข้อ 4) :เพิ่มคำอธิบาย

3.2 Fused bead (ไปข้อ 5.3)

4. ตัวอย่างผ่านกระบวนการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ

4.1 มากกว่าหรือเท่ากับ 1050°C (ไปข้อ 5.1)

4.2 น้อยกว่า 1050°C (ไปข้อ 5.2)

5. ราคา

5.1 CG-PGL-XRF-POL-00 1500 บาท

5.2 CG-PGL-XRF-PRS-00 1900 บาท

5.3 CG-PGL-XRF-FUS-00 2500 บาท

หมายเหตุ:  ใช้ระยะเวลา 3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม: 022017368 (ดร.กนิษฐ์, อุษณีย์)

 

Dilatometer (อุณหภูมิสูงสุดที่วัดได้ 1000°C)

1.ชนิดของตัวอย่าง

1.1 เซรามิก ค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อน COE (30-1000°c) (ไปข้อ 2)

1.2 แก้ว ค่าการขยายตัวเนื่องจากความร้อน COE(50-300°c),ค่า Tg(Glass transition temperature) ,Ts (Softening point) (ไปข้อ 2)

1.3 อื่นๆ (ไม่รับทดสอบ)

2.ขนาดตัวอย่าง

2.1 ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตรและพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 5x5 มิลลิเมตร (ไปข้อ 3)

2.2 ความยาวน้อยกว่า 3 เซนติเมตรหรือพื้นที่หน้าตัดน้อยกว่า 5x5 มิลลิเมตร (ไม่รับทดสอบ)

3. ราคา

3.1 CG-PGL-COE-DIL-03 1500 บาท ค่าธรรมเนียมเตรียมตัวอย่าง 300 บาท/ตัวอย่าง

 

หมายเหตุ: จำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 2 ตัวอย่าง ใช้ระยะเวลา 3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม: 022017368 (ดร.เอกรัฐ, ปริดา)

 

การทดสอบการนำความร้อน(Laser flash analyzer)

1.ลักษณะตัวอย่าง

1.1 ของแข็งไม่เปราะ

1.2 เปราะ (ไม่รับทดสอบ)

2. ขนาดตัวอย่าง

2.1 เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหรือเท่ากับ 12 มิลลิเมตร ความหนาของตัวอย่างอยู่ในช่วงระหว่าง 1.5-2.5 มิลลิเมตร (ไปข้อ 3)

2.2 ถ้าขนาดตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 1.1 ไม่รับทดสอบ

3. ช่วงอุณหภูมิในการทดสอบ

3.1 อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-300 °C

3.2 ถ้าอุณหภูมิไม่อยู่ช่วงนี้ไม่รับทดสอบ

4. ราคา

4.1 CG-PGL-TC-LFA-00 1500 บาท ค่าธรรมเนียมเตรียมตัวอย่าง 200 บาท/ตัวอย่าง

 

หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลา3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม: 022017368 (ดร.เอกรัฐ, ปริดา)

 

การทดสอบความหนืดของแก้ว(Fiber Elongation)

1. ชนิดของตัวอย่าง

1.1 แก้ว (ไปข้อ 2)

1.2 อื่นๆ (ไม่รับทดสอบ)

2. ขนาดตัวอย่าง

2.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 3x3 เซนติเมตร ความหนาไม่ต่ำกว่า 2 เซนติเมตร จ้านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น (ไปข้อ 3)

2.2 ถ้าขนาดตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 2.1 ไม่รับทดสอบ

3. ราคา

3.1 CG-PGL-VIS-FE-02 1500 บาท ค่าธรรมเนียมเตรียมตัวอย่าง 200 บาท/ตัวอย่าง ในการทดลอง

หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลา3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม: 022017368 (ดร.เอกรัฐ, ปริดา)

 

UV-Vis Spectrophotometer

1.ชนิดของตัวอย่าง

1.1 ของแข็ง (ไปข้อ 2)

1.2 ของเหลว (ไม่รับทดสอบ)

2.ลักษณะตัวอย่าง

2.1 โปร่งแสงหรือโปร่งใส (ไปข้อ 3)

2.2 ทึบแสง(ไม่รับทดสอบ)

3. ขนาดตัวอย่าง

3.1 เส้นผ่านศูนย์มากกว่าหรือเท่ากับ 2.5 เซนติเมตร (ไปข้อ 4 )

3.2 ถ้าขนาดตัวอย่างไม่เป็นไปตามข้อ 2.1 ไม่รับทดสอบ

4. ราคา

4.1 CG-PGL-COL-UVI-00 600 บาท

4.2 CG-PGL-SBT-UVI-00 600 บาท

4.3 CG-PGL-FE2-UVI-00 600 บาท

ค่าธรรมเนียมเตรียมตัวอย่าง300 บาท/ตัวอย่าง

หมายเหตุ  ใช้ระยะเวลา3 วัน

สอบถามเพิ่มเติม: 022017368 (อุสุมา, ปริดา)

 

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม