KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 428 อาคารเคมีปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มhttp://glass.dss.go.th

2.      พัฒนาระบบPre-service ในเว็บไซต์กลุ่ม

 

ผลการดำเนินงาน