KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานการประชุม

คณะทำงาน COPs กลุ่ม “เสงี่ยมศิษย์ ทช.”

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๙

                             วันศุกร์ที่  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

ณ  ห้องประชุม ๕B/๓ ชั้น ๕ อาคาร (SAL)

 

 

ผู้มาประชุม

๑.   นางอาภาพร  สินธุสาร                             นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ           ประธาน

๒.   นางพิศมัย  เลิศวัฒนะพงษ์ชัย                      นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

๓.   นางปฏิญญา  จิยิพงศ์                              นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๔.   นายปัญจ์ยศ  มงคลชาติ                           นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

๕.   นางสาวจันทร์ฉาย  ยศศักดิ์ศรี                     นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

๖.   นายสุทธิศักดิ์  กลิ่นแก้วณรงค์                     นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ

๗.   นายวีระพงษ์  เนตรพล                             พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

๘.   นายศิวนันท์  ศรีสุริยวงษ์                          นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์

๙.   นางสาวชัญญาธร  บุญศรีสุข                      นักจัดการงานทั่วไป

๑๐. นางสาวธิติญา  เชือนไธสง                         นักจัดการงานทั่วไป

๑๑. นางสาวพุทธมาศ  ภู่ศรีพันธ์                        นักวิทยาศาสตร์

๑๒. นางสาวสุกัญญา  พลเสน                          นักจัดการงานทั่วไป

๑๓. นางสาวการ์ตูน  เพ็งพรม                           นักวิทยาศาสตร์

๑๔. นางสาวยุรี  ประสงค์แก้ว                          นักจัดการงานทั่วไป                              เลขาฯ

 

ผู้ไม่มาประชุม  

๑.  นางวรรณดี  มหรรณพกุล                           นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

๒.  นายภาณุพงศ์  หลาบขาว                           นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชำนาญการพิเศษ

๓.  นางสาวปริชญา  พิริยางกูร                         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๔.  นายปรานต์  ปิ่นทอง                                นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

๕.  นางสาวขนิษฐา  อินทร์ประสิทธิ์                    นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

         ๖.  นางสาวอรุณศรี  เตปิน                             นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

         ๗.  นางสุวรรณี  แทนธานี                              นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

         ๘.  นางสาวพิณทิพย์  พลายองอาจ                    นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

         ๙.  นางอรอนงค์  หุ่นฉายศรี                           เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

๑๐. นายประจวบ  ช่างคิด                              ช่างปั้น

๑๑  นายณภศกร  ศรีนันทสุนทร                       เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

๑๒.  นายสมชาย  ประสงค์แก้ว                        พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

๑๓.  นางสาวลูกน้ำ  สุขอินทร์                          เจ้าพนักงานธุรการ

๑๔.  นางสาวณฐกันต์  สำเริง                           เจ้าพนักงานธุรการ

๑๕.  นางสาวชนิดาภา  สระมัจฉา                      นายช่างศิลปกรรม

๑๖.  นายพิพัฒน์พงศ์  รามาส                          นักจัดการงานทั่วไป

๑๗.  นายธิติพัทธ์  โปธา                                นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

๑๘.  นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วดี                          นักวิทยาศาสตร์

๑๙.  นายภาณุวัฒน์  แดงสูงเนิน                        นักวิทยาศาสตร์

๒๐.  นางสุจิตรา  สุนทรวุฒิคุณ                         ช่างชุบเคลือบผิวทางเครื่องปั้น

๒๑.  นางสาวภควรรณ  เสาร์ฝั้น                        นักวิชาการเผยแพร่

๒๒.  นางสาวยามีละห์  นฤมิตบวรกุล                  นักวิทยาศาสตร์

๒๓.  นายมนัสชัย  เหลาเสนา                           เจ้าพนักงานธุรการ

๒๔.  นางสาววันดี  โพธิ์จุไร                             เจ้าพนักงานธุรการ

๒๕.  นางสาววรินทิพย์  สิทธิชัย                        นักวิทยาศาสตร์

๒๖.  นางสาวสุทธชยา  ชื่นวัฒนา                      นักวิทยาศาสตร์

๒๗.  นายธีรพงศ์  เพ็งคำ                                นักจัดการงานทั่วไป

เริ่มประชุมเวลา           ๑๓.๓๐  น.      

ระเบียบวาระที่ ๑     การแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 

                          นางอาภาพรฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีโครงการกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจำปี ๒๕๕๙ (KM)  และมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติใหม่เกิดขึ้น  โดยให้แต่ละกลุ่ม COPs ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน ส่งชื่อกลุ่ม ชื่อเรื่องที่ดำเนินการ วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ในรูปแบบส่งผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบัติดีเด่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ซึ่งสมาชิกของกลุ่ม COPs จะมีกลุ่ม ปถ. ทอ. อว. บท. และ อซ. เข้าร่วมด้วยในปี ๒๕๕๙

 

       ที่ประชุมได้พิจารณาดังนี้

๑.   ชื่อกลุ่ม

นางพิศมัยฯ  เสนอชื่อ

นายศิวนันท์ฯ  เสนอชื่อ เสงี่ยมศิษย์ ทช.

นางปฏิญญา  เสนอชื่อ

นายปัญจ์ยศ  เสนอชื่อ

๒.   ชื่อเรื่องที่ดำเนินการ

นางพิศมัยฯ  เสนอ เรื่องประสบการณ์จากนักถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายศิวนันท์ฯ  เสนอ เรื่องพูดดีๆๆ เดี๋ยวมีเรื่อง

๓.  วัตถุประสงค์

                                นางอาภาพรฯ เสนอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของสมาชิกในกลุ่ม Cops  

๔.   แผนการดำเนินงาน

นางอาภาพรฯ เสนอ

-   ประชุมสมาชิกเพื่อวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน ๒ ครั้ง

-   การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกับหน่วยงานและชุมชน จำนวน  ๒ ครั้ง

นางสาวสุกัญญาฯ เสนอ 

-   จัดทำคู่มือและวีดีทัศน์ผู้ประสานสิบทิศ

นางสาวพุทธมาศฯ เสนอ 

-   เผยแพร่คู่มือและวีดีทัศน์ผู้ประสานสิบทิศ แก่ผู้สนใจทั่วไป

๕.      เป้าหมาย

นางสาวชัญญาธรฯ 

-   พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะการสื่อสารของสมาชิกในกลุ่ม Cops  

๖.       รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

นางอาภาพรฯ แจ้งในที่ประชุมให้ส่งรายชื่อสมาชิกของแต่กลุ่ม ให้นางสาวยุรีฯ เพื่อรวมรวมและจัดพิมพ์รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม Cops  ส่งให้คณะอนุกรรมการฯ

 

                                สรุป  ชื่อกลุ่ม เสงี่ยมศิษย์ ทช. ชื่อเรื่องประสบการณ์จากนักถ่ายทอดเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน เป้าหมายและรายชื่อสมาชิกกลุ่ม ตามที่นำเสนอ

 

มติที่ประชุม           รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒    อื่นๆ

                                 ไม่มี

มติที่ประชุม           รับทราบ

เลิกประชุมเวลา        ๑๕.๐๐ น.          

 

นางสาวยุรี  ประสงค์แก้วผู้จดรายงานการประชุม

นางอาภาพร  สินธุสาร  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

 

 

 

รูปภาพการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙