KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 11 มกราคม 2559 เวลา 13.30 - 15.00 น.

ประเภทกิจกรรมรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ข้อมูลเบื้องต้น ครั้งที่ 1/2559
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: สารสนเทศดิจิทัล
เรื่อง : พัฒนา จัดการ และบริการระบบห้องสมุด e-Book
ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม : นายนภดล แก้วบรรพตองค์ความรู้ด้าน
องค์ความรู้ : การให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล
ปัญหา:
  • หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่ให้บริการบนระบบห้องสมุด e-Book ยังมีปริมาณน้อย
  • บุคลากร สท. ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบห้องสมุด e-Book
  • มีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก วศ.
สรุปสาระ/ประเด็น :
ผลการหารือในที่ประชุมมอบหมายให้ดำเนินการดังนี้
  1. ฝ่าย ทส. จัดทำแผนและนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป
  2. สมาชิกร่วมกันสำรวจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ สท. บอกรับ และผลิตโดย วศ. ที่สามารถนำมาให้บริการบนระบบห้องสมุด e-Book ได้ในปัจจุบัน
  3. สมาชิกร่วมกันสำรวจหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมให้บริการจากแหล่งอื่นๆ 
  4. ผู้แทนในคณะทำงาน ศปว. (ฝ่าย สม.) เป็นผู้ประสานงานหน่วยงานสมาชิกเครือข่าย ศปว. เรื่อง ขอรับการสนับสนุนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
  5. ฝ่าย บห. จัดทำบันทึกข้อความ/จดหมาย เพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานที่ตอบรับอย่างเป็นทางการ 
  6. ฝ่าย ทส. ผลิตไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ สท. บอกรับ ผลิตโดย วศ. และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ลงระบบห้องสมุด e-Book

ผลลัพธ์ที่ได้ :

ได้มีการวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรับทราบประเด็นปัญหาในการพัฒนาระบบห้องสมุด e-Book

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม :

1.  นายนภดล แก้วบรรพต   หัวหน้ากลุ่ม               10.  นางสาวอรวรรณ  เป้าจัตุรัส

2.  นางอัญญาดา  ตั้งดวงดี                                 11.  นางสาวธัญกมล  หมายถิ่นกลาง

3.  นางชื่นจิต  สีพญา                                        12.  นางสาวสุพัชณี  เย็นทรัพย์

4.  นางจรรยพร  ภู่สมบูรณ์วัฒนา                          13.  นางสาวลออศรี  สุขแย้ม

5.  นางสาวอุดมลักษณ์  เวียนงาม                         14.  นางสาวรุ่งทิวา  กมลรัตน์

6.  นางสาวนันทกานต์  สัตยวงศ์                           15.  นางสาวปุณณภา  เอี่ยมนอก

7.  นางสาวอัคริมา  บุญอยู่                                  16.  นางสาวมาริสา  ผึ้งหวาน

8.  นางสาวพรรษชล  รัตนปาณี                            17.  นางสาวมุจรินทร์  เกษอินทร์

9.  นางสาวชญาดา  ดีสวัสดิ์                                 

 

ภาพกิจกรรม