KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 428 อาคารเคมีปฏิบัติ

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มhttp://glass.dss.go.th

2.      พัฒนาระบบPre-service ในเว็บไซต์กลุ่ม

 

ผลการดำเนินงาน

         ปรับปรุงเว็บไซต์โดยปรับเปลี่ยนรูปแบบของเมนูบาร์ให้มีภาษาไทยเพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน รวมถึงการปรับปรุงในส่วนของเนื้อหาให้มีความทันสมัยมากที่สุด โดย ดร.เอกรัฐ มีชูวาศ จะดูแลในหัวข้องานวิจัยพัฒนาและบทความ ส่วน ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา จะดูแลในหัวข้อการทดสอบ น.ส.อุษณีย์ พันธุลาภ ดูแลในส่วนการลิงค์ระบบ Most one stop service นอกจากนี้ยังมีการหารือเรื่องการใส่ระบบ Pre-Service ลงไปในเว็บไซต์อีกด้วย