KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียดการดำเนินงานกลุ่ม วศ.ชป.12/2559 ครั้งที่ 1

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Test and Measurement Talk (TMT)

เรื่อง Customer Service ในมิติใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการด้านการวัด/การสอบเทียบ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
 2. เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและการยกระดับการให้การบริการด้านการวัด/การสอบเทียบ
 3. สนับสนุนระบบ MOST One Stop Service ให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา (เดือน)

ม.ค. 59

ก.พ. 59

มี.ค. 59

เม.ย. 59

พ.ค. 59

มิ.ย. 59

ก.ค. 59

1.  ประชุมหารือเพื่อกำหนดหัวข้อการทำ CoPs ประจำปี 2559

<----------->

 

 

 

 

 

 

2.  ประชุม เพื่อกำหนดขอบเขตการทำกิจกรรม CoPs  สค.

 

<----------->

 

 

 

 

 

3.  ประชุมเพื่อ

 • มอบหมายหน้าที่การทำงานของสมาชิกภายใน CoPs
 • กำหนดโครงร่างของกิจกรรม

 

 

<----------->

 

 

 

 

4.  ทำ Flow Chart

 

 

<-------------

------------->

 

 

 

5.  ทำ SOP

 

 

 

<-------------

------------->

 

 

6.  ทำความเข้าใจและทดสอบการปฏิบัติงานตาม SOP

 

 

 

 

 

<----------->

 

7.  นำเสนอผลงาน

 

 

 

 

<-------------

---------------

------------->

 

รายละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินงาน

(ผลการดำเนินงาน วัน/เวลา/สถานที่/ผู้ข้าร่วมกิจกรรม/ความรู้ที่ได้รับ/ภาพกิจกรรม)

วัน/เวลา/สถานที่

กิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผล/ความรู้ที่ได้รับ

26 ม.ค. 59

(ห้องประชุม สค.ชั้น 3)

ประชุมครั้งที่ 1

ประชุมหารือเพื่อกำหนดหัวข้อการทำ CoPs ประจำปี 2559

สมาชิกกลุ่มTest and Measurement Talk (TMT)

 • ที่ประชุมระดมความคิดเห็น เสนอหัวข้อที่น่าสนใจจำนวนทั้งสิ้น 9หัวข้อ และมติที่ประชุมเลือกหัวข้อ Customer Service ในมิติใหม่

3 มี.ค. 59

(ห้องประชุม สค.ชั้น 3)

ประชุมครั้งที่ 2

กำหนดขอบเขตการทำกิจกรรม CoPs

สมาชิกกลุ่มTest and Measurement Talk (TMT)

 • เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นของการทำงานในส่วนของ Customer service

10 มี.ค. 59

(ห้องประชุม สค.ชั้น 3)

ประชุมครั้งที่ 3

 • มอบหมายหน้าที่การทำงานของสมาชิกภายใน CoPs สค.
 • กำหนดแผนการทำกิจกรรมCoPs สค.

สมาชิกกลุ่มTest and Measurement Talk (TMT)

 • ได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
 • ได้ทราบกำหนดการช่วงระยะเวลาการทำกิจกรรมแต่ละขั้นตอน

 

ภาพกิจกรรม

การประชุมครั้งที่ 1

 

 

การประชุมครั้งที่ 3

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ (องค์ความรู้ที่ได้/การนำไปปฏิบัติจริง)

 1. ลูกค้าได้รับการบริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 2. ทำให้การปฏิบัติงานในการให้บริการเป็นไปในทางเดียวกัน
 3. สมาชิกในกลุ่มงานสามารถทำงานทดแทนกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว