KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

        กลุ่ม STRONG ACCREDITATIONได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การตรวจสอบความใช้ได้ของการวัด (Validate Variety) โดยมีนางรติกร อลงกรณ์โชติกุล,  นางสาวสวรรยา  เชื้อพันธุ์,  นางสาวบุษยา  รัตนสุภา  และนางอมรรัตน์ นิลสุข เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้อง 619 อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของการวัดสำหรับการทดสอบทางเคมีมากขึ้นและสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทำให้กำหนดรูปแบบการตรวจประเมินในเรื่องการตรวจสอบความใช้ได้ของการวัดสำหรับการทดสอบทางเคมีไปในทิศทางเดียวกัน