KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

     

      กลุ่ม Support Team ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านเอกสาร โดยมี นางสสิมา  ด่วนแสวง, นายปรีชา  คำแหง, นางสาวมานิดา  บุญจอม เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 610อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 13 คน จากการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นควรจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดครั้งนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวมมากขึ้น