KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: ASEAN Jump Start @BLPD 

เรื่อง: การดำเนินงานตามแผน CoP ของ พศ. : ASEAN Jump Start @BLPD 

ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม: ดร. ณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

กิจกรรมตามแผน:

  • จัดทำแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ CoP
  • การทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-test) 

วัตถุประสงค์:

1.     เพื่อการทำงานร่วมกันของกลุ่มสมาชิก CoP ASEAN Jump Start @BLPD 

2.     เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน

3.     เพื่อทดสอบความรู้เบื้องต้นในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของกลุ่มสมาชิก

สรุปสาระ/ประเด็น:

          สมาชิกกลุ่ม CoP  ASEAN Jump Start @BLPD  มีส่วนร่วม ในการอภิปรายและเสนอแนะแนวทางการดำเนินกิจกรรมCoP  ASEAN Jump Start @BLPD  ประจำปี พ.ศ. 2559  และมีการจัดทีมงานเพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้น เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการจัดฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น โดยได้ข้อสรุป ตามมติที่ประชุม รายละเอียดตามแผนการจัดการการเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ ASEAN Jump Start @BLPD  ปีงบประมาณ 2559 

Plan59

            กิจกรรม การทดสอบความรู้เบื้องต้น ในด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของกลุ่มสมาชิก สมาชิกให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-Test)จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โดยเป็นการทดสอบภาคปฏิบัติ (Speaking-Interviewing) โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากร วศ. ผู้ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม CoP ASEAN Jump Start @BLPD  จำนวน 4 ท่าน มาเป็นผู้ทำการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษดังกล่าวให้กับกลุ่มสมาชิก CoP คือ   

1.       ดร.ประสาน กุลวานิช          ตัวแทนจาก ฟว.

2.       ดร. โอบเอื้อ อิ่มวิทยา          ตัวแทนจาก คม.

3.       ดร. จิตตกานต์ อินเที่ยง         ตัวแทนจาก ฟว.

4.       นางสาววิภาดา ศรีสุวรรณ์     ตัวแทนจาก สล.                                                                              

บรรยากาศโดยรวมของการสอบ Speaking skillเป็นไปด้วยความจริงจัง แต่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน และความกระตือรืนร้นในการได้รับการเรียนรู้ใหม่ๆ จากผู้ทำการทดสอบทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอก พศ. ทำให้บรรยากาศมีความสมจริง สมจังมากยิ่งขึ้น สำหรับการโต้ตอบ สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด   

 

ผลที่ได้รับ

            สมาชิก CoP ได้ทราบแนวทางการดำเนินกิจกรรม CoP  ASEAN Jump Start @BLPD  ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยความเห็นชอบร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม  CoP  ASEAN Jump Start @BLPD 

            สมาชิก CoP มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการฟังภาษาอังกฤษ การพูดภาษาอังกฤษ  ฝึกปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา จากกิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Pre-Test)โดยการใช้ Speaking skill

 

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

1.       นางสาวจันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์

2.       นางสาวณัฏฐกานต์ เกตุคุ้ม

3.       นางสาวปัทมา       นพรัตน์

4.       นางสาวจรวยพร    แดงจิ๋ว

5.       นางสาวมาริสา      รัตนสิทธิ์

6.       นางสาวกนกวรรณ  กรองแก้ว

7.       นางสาวฉวีวรรณ    ศรีโปฎก

8.       นางสาวสุชารัตน์    เกาะแก้ง

9.       นายเชาวลิต          สุขสันติมาศ

10.    นายชยกร            สุดใจ

11.    นายศิริชัย            ตติยะธนสาร

12.    นางมุจรินทร์        ดำขำ

13.    นางสุณัฐชา          ทองเนื้อแปด

14.    นางสาวนภษร       สุขเกษม

15.    นางสาวญาณัท      สังวาลวิไลรัตน์

16.    นางอารีย์             คชฤทธิ์

17.    นางสาวนวพร       เลิศธาราทัต

18.    นางสาวดลยา        สุขปิติ

19.    นางสาวลัดดาวัลย์   เยียดยัด

20.    นางสาวเบญจพร   บริสุทธิ์

21.    นางส่งศรี            อาจหาญ

22.    นายสิทธิ์พงศ์        พุ่มชื่น

23.    นายพงศกร          สุคันโธวงศ์

24.    นางสาวจุฑามาศ   ภูมิภาค

25.    นางสาวพันธกานต์  ตั้งวศินธรรม

ภาพกิจกรรม

Pic01Pic02

Pic03Pic04

Pic05Pic06