KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.30-12.00 น.

 

ประเภทกิจกรรมรายงานสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

ข้อมูลเบื้องต้น

ครั้งที่ 3/2559

กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่จัด: Smart Fast Services

เรื่อง: Smart & Fast Library

ผู้สอน/ผู้นำกลุ่ม: นายนภดล แก้วบรรพต  นางสาวพนารัตน์ มอญใต้  และนางสาวเพ็ญวิภา บัลลังก์โพธิ์

องค์ความรู้ด้าน: การแนะนำบริการห้องสมุดให้กับบุคลากร วศ.

ปัญหา:

       กำหนดการจัดกิจกรรมบริการห้องสมุดอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับกิจกรรม (ความ)สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2559 (สท. ร่วมกับ ฟว.)

สรุปสาระ/ประเด็น:

        กลุ่ม Smart Fast Services ร่วมกับกลุ่มสารสนเทศดิจิทัล ได้จัดกิจกรรม (ความ)สุข กับ Scienceครั้งที่ 1/2559 (สท. ร่วมกับ ฟว.) ขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยใช้หัวข้อในการบรรยายว่า Smart & Fast Library เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการแนะนำเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของห้องสมุดฯ ได้แก่ บริการเอกสารฉบับเต็ม บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย และบริการค้นเรื่องทางวิชาการ ซึ่งเป็นบริการที่เป็นประโยชน์กับบุคลากร วศ. รวมถึงแนะนำการเข้าใช้ Science e-bookซึ่งเป็น Application ใหม่ของห้องสมุดฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

        นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้บริการของห้องสมุด พบว่า มีผู้สนใจที่จะมาใช้บริการของห้องสมุดมากกว่าร้อยละ 90

ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge):

        ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของห้องสมุดฯ รวมถึงการเข้าใช้ Science e-book

ความรู้ที่ฝังในตัวคน (Tacit Knowledge)

        ได้ทราบแนวทางในการติดต่อขอรับบริการต่างๆ ของห้องสมุดฯ

รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

       บุคลากร วศ. จำนวน 95 ราย

ภาพประกอบการจัดกิจกรรม