KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การจัดการความรู้ CoPs “All for One, One for All”ครั้งที่ 2
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ  
เรื่อง  “หลักการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร”
วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง
 
วัตถุประสงค์
      เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานด้าน IT ให้สอดคล้องกับหลักการจ่ายเงินออนไลน์ผ่านธนาคาร  
ผลการดำเนินงาน
      ประชุมร่วมกับหก.สส. และเจ้าหน้าที่จากบริษัทไทยคอม  ที่เป็นผู้ดูแลระบบการรับสมัครและลงทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม ได้ข้อสรุปคือ
-ปรับปรุงฐานข้อมูลการจัดกิจกรรม เพื่อแบ่งหมวดหมู่และสามารถสรุปข้อมูลการจัดกิจกรรมได้
-เพิ่มเติมระบบการออกใบแจ้งหนี้  ใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม และใบเสร็จเป็นภาษาอังกฤษ 
-ข้อมูลการโอนเงินจากต่างประเทศให้ทราบแหล่งเงินทันที โดยไม่ต้องรอหลักฐานจากลูกค้า จะทำให้ขั้นตอนการออก
ใบเสร็จและการจัดส่งรวดเร็วขึ้น
 
Flow chart ของการให้บริการและการจ่ายเงิน