KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ผลการดำเนินงาน

รวบรวมหนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่พร้อมให้บริการจากแหล่งอื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเผยแพร่ได้ คือ

-      คิด Creative Thailand โดย TCDC

-      OKMD โดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

รายชื่อหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะขอรับการสนับสนุน คือ

-     นิตยสาร @Rama โดย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

-     หนังสือ และวารสาร จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

             (สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ได้แจ้งความประสงค์ในการประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศ

              สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.) ครั้งที่ 2-1/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559)

 

 

จัดทำหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนหนังสือ/นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์