KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร

สำนัก/โครงการ  สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครั้งที่ 3 วันที่ 29 เมษายน 2559

ประชุมติดตามความก้าวหน้า

ผลการดำเนินงาน

1. ได้รับการตอบกลับจากคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติโดยผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยจะจัดส่งไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้ในเดือน พฤษภาคม 2559

2. วางแผนปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ และเพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานให้มากขึ้น เช่น

2.1 แนะนำหนังสือใหม่

2.2 ข่าวประชาสัมพันธ์

2.3 การสมัครสมาชิกได้ด้วยตนเอง