KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

ศูนย์ทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของอาเซียน กลุ่ม Get it Through
เรื่อง : เจาะสมองพิชิตงานบริการ (วิชาการ)

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๕๑๕ อาคารหอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม

จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการใช้เครื่อง AA/ICP"

วัตถุประสงค์

          ๑. เพื่อให้สมาชิกได้แบ่งปันความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

          ๒. เพื่อพัฒนาการให้บริการทดสอบอย่างต่อเนื่อง

สรุปสาระ/ประเด็น

            กลุ่ม Get it Throughได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์ในด้านการใช้เครื่อง AA/ICP๒ ท่าน คือ นางสาวนิภาพร ขนอม และนางสาวอิศรา เพ็ชรยิ้ม เพื่อมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน เริ่มจากความรู้พื้นฐานในการใช้เครื่อง หลักการวิเคราะห์ไปจนถึงการบำรุงรักษา พร้อมทั้งสอดแทรกเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

         

ภาพกิจกรรม