KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กลุ่ม Proactive Glass

เรื่อง  “การพัฒนาระบบ PRE-SERVICE”

ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง 305B อาคารตั้ว ลพานุกรม

วัตถุประสงค์

1.      พัฒนาระบบPre-service ในเว็บไซต์กลุ่ม เพื่อให้บอกวันรับรายงานผลที่แน่นอนได้

ผลการดำเนินงาน

         วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ระบบPre-service เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบวันที่รับรายงานผลอย่างแน่นอน โดยจะใช้โปรแกรมMicrosoftt Excelในการเรียงลำดับข้อมูล  และใส่ลงไปในระบบper-service เพื่อให้ลูกค้าสืบค้นข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น