KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขอเชิญบุคลากร วศ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2560 ในหัวข้อเรื่อง "Light Shadow Innovations : แสง เงา และนวัตกรรม" ในวันพุธที่ 8 มี.ค. 60 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป