KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขอเชิญบุคลากร วศ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 3/2560 ในหัวข้อเรื่อง "New Generation of Packaging" ในวันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 60 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป