KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ขอเชิญบุคลากร วศ. เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 6/2560 ในหัวข้อเรื่อง "การสร้างนวัตกรรมด้านงานบริการ สู่ความเป็นเลิศของ วศ." ในวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น 6 อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม เวลา 9.00 - 12.00 น.