KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
คอ. และ พศ. ขอเชิญชาว วศ. ร่วมกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 1/2561 ในหัวข้อเรื่อง "The Science of Music (Episode III) Basic Guitar" ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ณ ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ เวลา 9.00 - 12.00 น.