KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทช. และ บร. จัดกิจกรรมเสวนา สุข กับ Science ครั้งที่ 2/2561 ในหัวข้อเรื่อง "The Secret of Salt" วันศุกร์ที่ 4 พ.ค. 61 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ เวลา 9.00 - 12.00 น.