KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการให้ความสำคัญกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 มีการส่งเสริม การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาสารสนเทศ การพัฒนาด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ โดยได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม