KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 

วศ. ได้จัดให้มีงานวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. (KM day) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ  รายละเอียดเพิ่มเติม