KM Glossary

There are 1 entries in this glossary.
Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Knowledge Management
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"