สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

คือ การฝึกอบรม ที่จัดให้มีการบรรยายของวิทยากรบนเวที และมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมสัมมนา เพื่อการระดมสมองในหัวข้อที่กำหนด และนำเสนอผลงาน โดยวิทยากรจะให้คำแนะนำ

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"