Community of Practice

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
Community of Practice

กลุ่มคนที่มีความรู้ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อได้มาซึ่งคลังความรู้ในเรื่องนั้นๆ และให้คนในกลุ่ม/ชุมชนนักปฏิบัตินำไปทดลองใช้ แล้วนำผลที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก อันส่งผลให้ความรู้นั้นถูกยกระดับขึ้นไปเรื่อย ๆ ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรับใช้ตามสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"