ประชุมเชิงปฏิบัติการ

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คือ การประชุมร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นระยะเวลานานหลายวัน โดยเน้นการร่วมกันทำงานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (hands-on training) ด้วย

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"