ฝึกอบรม

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
All A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Term Definition
ฝึกอบรม

คือ การจัดกระบวนการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เพิ่มพูนความรู้ (Knowledge) ทักษะ ความชำนาญ (Skill) และเจตคติ (Attitude) ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของตนเองและองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นโยบายจัดการความรู้

 

"พัฒนาองค์ความรู้ วศ.
สนับสนุนความเป็นเลิศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางคุณภาพของประเทศ (NQI)
สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน"