KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  1. ชื่อกลุ่ม  พลังแห่งความสำเร็จ
  2. สำนัก/โครงการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน
  3. ชื่อเรื่องที่ดำเนินการ  วิธีดำเนินงานการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการเคลียร์เงินยืมราชการ
  4. ความเป็นมา
  5. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นคู่มือการสอนงาน เรื่อง ดำเนินงานการขออนุมัติการเดินทางไปปฏิบัติราชการและการเคลียร์เงินยืมราชการ
  6. กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสำคัญ
  1. ประชุมสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลการขออนุมัติฯ และการเคลียร์เงินยืมฯ วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ปถ. ชั้น 5 ตึก SAL
  2. สรุปขั้นตอนการขออนุมัติฯ และการเคลียร์เงินยืมฯ เป็นแผนภาพ วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 325 อาคาร สถานศึกษาเคมีปฏิบัติ
  3. บันทึกสื่อวีดีทัศน์การดำเนินงาน โดยสถานการณ์จริง ระหว่างวันที่ 26 – 27 พ.ค. 2558 
  4. ประชุมสมาชิกฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของสื่อฯ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริงตาม วันที่ 2มิ.ย. 2558 เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ปถ. ชั้น 5 ตึก SAL

7.     รูปภาพ

 

8.    ผลสำเร็จ

          จัดทำคู่มือเอกสารการดำเนินงานฝึกอบรม ของสำนักเทคโนโลยีชุมชน และเผยแพร่ให้กลุ่มงาน ทช. และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

9.    เกียรติบัตร/รางวัล/การยกย่อง ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับรางวัลชมเชย ในวันที่  10 – 11 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่

 จังหวัดนครราชสีมา

 

10. รายละเอียดเพิ่มเติม (คู่มือ)