KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การจัดการความรู้ CoPs “All for One, One for All” ครั้งที่ 1
ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เรื่อง  “วางแผนการขยายงานบริการสู่ภูมิภาคอาเซียน” 
วันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เฉพาะทาง