KM กรมวิทยาศาสตร์บริการ
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: Cop) ได้จัดโครงการ “ประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)” ปีงบประมาณ 2560 ขึ้น อันจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ ทักษะ และกระบวนการด้านการจัดการความรู้ของบุคลากรในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป
 
ดาวน์โหลด